За мен

Родена: 1975 г.

Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

Oт 2014 г. година член на „Асоциация за жените адвокати“.

За пролетния семестър на учебната 2000/2001 г. /от 01.03.2001г. до 15.07.2001./ хоноруван преподавател по дисциплината "Законодателство по опазване на околната среда" при Нов Български Университет-Бакалавърски факултет.

От академичната 2021 година хоноруван асистент по Международно частно право в УНСС.

Сфери на практика:

1. Семейно и наследствено право:

Голям опит в областта на семейното и наследствено право. Ролята на адвоката в тези случаи е особено важна, тъй като те често се съпътстват от влошени отношения между роднини. Ето защо не само проучвам детайлно всеки отделен казус и нормативната уредба, но със съгласието на клиентите, давам възможност за доброволно решение на спор.

Осъществявам консултиране и процесуално представителство при:

-Развод по взаимно съгласие, по общия исков ред, включително с търсене на вина;

-Уреждане на имуществени отношения при прекратяването на брак или наследство, доброволна и съдебна делба;

-Приемане или отказ от наследство, изготвяне на завещание;

-Установяване или оспорване на произход на дете;

-Първоначално определяне или изменение на издръжка, както и нейното събиране;

-Режим на лични отношение между родители и деца;

-Допускане и признаване на територията на Република България на решения на чуждестранни съдилища /екзекватура/ в областта на семейното право - развод, издръжка, родителски права и режим на лични отношения между родители и деца.

Осъществявам консултиране и процесуално представителство при:

-Развод по взаимно съгласие, по общия исков ред, включително с търсене на вина;

-Уреждане на имуществени отношения при прекратяването на брак или наследство, доброволна и съдебна делба;

-Приемане или отказ от наследство, изготвяне на завещание;

-Установяване или оспорване на произход на дете;

-Първоначално определяне или изменение на издръжка, както и нейното събиране;

-Режим на лични отношение между родители и деца;

-Допускане и признаване на територията на Република България на решения на чуждестранни съдилища /екзекватура/ в областта на семейното право - развод, издръжка, родителски права и режим на лични отношения между родители и деца.

В немалко случаи влошените семейни отношения са съпътствани от физическо или психическо насилие, но много хора не са запознати с широките възможности, които предоставя Закона за защита срещу домашно насилие и преимуществата му преди завеждане на бракоразводното дело.

2. Вещно право:

-Преговори, предварителни договори за продажба и за строителство, нотариални актове за продажба, дарение, ипотека, замяна, учредяване право за строеж, право на ползване и други сделки.

-Процесуално представителство и защита при съдебни спорове относно разваляне и обявяване за окончателни на предварителни договори, нотариални актове за учредени права на стоеж, продажби и други.

3.Облигационно право:

-Пълномощни, всички видове договори / заем,наем на недвижим имот, съвместна дейност, послужване и други / , непозволено увреждане.

4.Обезпечения

-Доброволни и съдебни /предварителни и по време на висящ процес/- ипотеки, възбрани, запори.

5.Трудово право

-Изготвяне и преглед на трудови документи;

-Консултации относно прекратяване на трудови договори.

6. Търговско право

-Консултации и изготвяне на различни видове договори;

-Съдействие при различни видове търговски процедури;

7. За корпоративни клиенти

Текущо правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други - в отношение между работодател и работник /служител/ , при провеждане на преговори с контрагенти, изготвяне на бланкови или специфични договори, допълнителни споразумения и други, участие във форуми, дискусии, презентации и т.н. Освен общата нормативна уредба в областта на търговския оборот и трудовото право консултации и по специализираното законодателство, съобразно спецификите на съответната търговска или друг вид дейност.

8. Съдебно представителство

-Вещни дела, търговски дела, граждански дела, облигационни дела, бракоразводни дела, трудови дела и други пред районни, окръжни и апелативни съдилища на територията на Република България, както и пред Върховния касационен съд, Върховен административен съд.

Дълги години обслужваме правно местни и чуждестранни корпоративни клиенти.

Поради конфиденциалността в отношенията си с клиентите ни и липсата към момента на съгласие от тяхна страна не сме в състояние да Ви посочим конкретни имена на фирми /местни и чуждестранни търговски дружества/ обслужвани от нас.